Phương án phân luồng phương tiện giao thông qua phà Gót - Hải Phòng

29/04/2022 346 0
Công văn số 2751/UBND-XD1 ngày 27 tháng 4 na2m 2022 của UBND thành phố Hải Phòng về Phương án phân luồng phương tiện giao thông qua phà Gót

Lịch trình gợi ý