10/04/2021 115 0
Hộ chiếu vaccine hiện đã được ứng dụng tại nhiều nước trên thế giới. Việt Nam vẫn đang thận trọng trong việc triển khai chính sách này.

Sample Plan