Bảo tồn và phát huy giá trị di sản ở Cái Răng

22/11/2021 55 0
Quận Cái Răng, TP Cần Thơ là vùng đất giàu bản sắc văn hóa, thể hiện rõ nhất qua hệ thống di tích lịch sử - văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể đa dạng, phong phú. Thời gian qua, địa phương đã thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản, vừa bảo lưu giá trị truyền thống vừa góp phần phát triển du lịch.

Sample Plan