Thông báo số 3255/TB-SVHTTDL ngày 29 tháng 9 năm 2021, về việc tổ chức lớp cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế năm 2021

30/09/2021 118 0

Lịch trình gợi ý